عرضه بذر کاکتوس میوه دار

عرضه مستقیم بذر کاکتوس میوه دار

کاکتوس اپونتیا یکی از محبوبترین کاکتوس های جهان است که با شرایط آب و هوایی مختلف بسیار سازگار است. این گیاه شکل زیبایی دارد و در هر دوره رویش خود میوه می دهد. ظ

بیشتر بخوانید