توزیع مستقیم قلمه کاکتوس

توزیع مستقیم قلمه کاکتوس راکتی

کاکتوس گیاهی است گوشتی و ضخیم که خارهایی روی برگ آن وجود دارد. کاکتوس ها به آب کمی نیاز دارند و قادر به ذخیره سازی آب هستند و بیشتر در مناطق گرم و خشک رشد می کن

بیشتر بخوانید