توزیع قلمه کاکتوس گرد

توزیع کنندگان قلمه کاکتوس گرد

کاکتوس گیاهی از تیره کاکتوسان می باشد و یک گیاه گوشتی و بسیار مقاوم نسبت به کم آبی است. کاکتوس هنگام هوای مرطوب آب ذخیره می کند و در فصول خشک آب ذخیره شده را ا

بیشتر بخوانید